Klimt02.net


 
CIVIT:
Geometric Dream
(...) Tan valuós i tan fràgil com el temps, l'art veritable es manifesta en la humilitat i en la singularitat: ens permet abocar-nos al marge, sortir del corrent irrefrenable de la banalitat publicitària i l'excitació consumista.(...)

Paraules del text CIVIT: somni greomètric d'Àlex Mitrani, historiador de l'art, per a l'exposició de Josep Civit, joies, objectes i pintures a Hannah Gallery.


La joia per a mi és essencialment una escultura petita on es conjuguen la plasticitat i la forma, i que a més a més, pot complir una missió ornamental i funcional al servei del ser humà. (...) Quan una peça d'artesania aconsegueix el nivell d'obra d'art, el seu valor esdevé naturalment intemporal. (...) En allò de substancial, una joia no hauria d'estar condicionada per la seva valoració (metalls preciosos i gemmes), sinó pel seu interès artístic. / Revista Batik, nº 36, Sep-Oct 1977.

Paraules de Josep Civit Giraut (Barcelona, 1927 - 2012) Artista i figura destacada en l'àmbit de la nova joieria que sorgeix a Catalunya principalment a partir de la segona meitat del segle XX.

(...) As valuable and fragile as time, true art manifests itself in humility and singularity: allowing us to spill over the edge, to step out of the unstoppable current of advertising banality and consumerist excitement. (...)

Words from the text CIVIT: Geometric Dream by Àlex Mitrani, art historian, for the Josep Civit exhibition, jewels, objects and paintings at Hannah Gallery.

The jewel for me is essentially a small sculpture where plasticity and form come together, and, in addition, it can fulfill an ornamental and functional mission in the service of humanity. (...) When a piece of craftsmanship reaches the level of artwork, its value becomes naturally timeless. (...) In terms of substance, a jewel should not be conditioned by its appraisal (precious metals and gemstones) but rather by its artistic interest. / Batik Magazine, No. 36, Sep-Oct 1977.

Words from Josep Civit Giraut (Barcelona, 1927 - 2012), an artist and prominent figure in the field of new jewelry emerging in Catalonia, mainly from the second half of the 20th century.


La Galeria Hannah ha curat una selecció de 30 obres que destaquen algunes de les exploracions creatives més fascinants de Josep Civit. Mentre l'exposició posa de relleu principalment el disseny de les seves joies, també es podran descobrir objectes i pintures. Les diverses interpretacions de la seva creativitat susciten una reflexió sobre aquesta iteració de l'abstracció geomètrica, profundament influïda pel món natural i les tendències artístiques contemporànies.
...
Hannah Gallery has curated a selection of 30 works that showcase some of Civit's most interesting creative explorations. Although the exhibition primarily highlights the design of his jewelry, objects, and paintings will also be discovered. The various interpretations of his creativity provoke reflection on this iteration of geometric abstraction, influenced by the natural world and contemporary artistic trends.


 
JOSEP CIVIT,
JOIES, OBJECTES
I PINTURES

Hannah Gallery
29 Novembre a 22 Desembre

Opening on November 29 from 7 to 9 p.m
You are invited
Inauguració 29 Novembre de 19 a 21 hores
Estàs convidatMail: hannahgallery@klimt02.net
Tel: +34 933687235
Whatsapp: +34 615370748

Gallery visiting hours:
monday to friday
11-13 h + 16-19 h


 

 
SHARE:     Facebook Twitter Pinterest LinkedIn              FOLLOW US:     Facebook Instagram
 
SUBSCRIBE       UNSUBSCRIBE
 
According with the new data protection regulation we inform that your data are included in a file which is responsibility of KLIMT02 S.L. to provide you the services that you have requested or you may be interested in. You can exercise the rights of access, rectification and objection of your data through klimt@klimt02.net.
 
newsletter#199 24.11.2023
© klimt02 | Riera Sant Miquel 26. 08006 BARCELONA | Phone (+34) 933687235 | email: hannahgallery@klimt02.net

E-mail or images not displayed correctly? Please click here.